Privacy

Als psychiater ben ik gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent, dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk blijft.

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt zodanig opgeborgen dat het niet voor derden toegankelijk is.

U heeft recht op inzage in uw dossier.

Het is gebruikelijk dat uw huisarts na de intakefase bericht krijgt over de diagnose en het behandelplan. Bij het afsluiten van de behandeling krijgt de huisarts een kort bericht over het beloop van de behandeling. Indien nodig vindt nader overleg plaats met de huisarts.

Wanneer door derden (zoals bijv. een bedrijfsarts) informatie over uw behandeling wordt opgevraagd, verstrek ik deze alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

De behandeling wordt door uw ziektekostenverzekeraar vergoed volgens het Zorgprestatiemodel. Op de factuur naar uw verzekeraar ben ik als behandelaar verplicht om de diagnose en een zorgzwaarte typering in te vullen. Deze gegevens worden in versleutelde vorm, dus zonder dat deze te herleiden zijn tot individuele personen, aangeleverd aan de NZa. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u een zogenaamde privacy verklaring invullen. De behandeling wordt dan vergoed zonder dat uw verzekeraar weet wat de diagnose is.

Een uitgebreide beschrijving van het privacy beleid vindt u in het Privacy Statement.